REGULAMIN PROMOCJI GRAPHITE PRO 3+2

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, z dniem 22.11.2017  kończy program przedłużania gwarancji dla produktów GRAPHITE PRO, prowadzony dotychczas na warunkach wskazanych w poniższym regulaminie. Od dnia 23.11.2017 GTX Service Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, rozpoczyna program przedłużania gwarancji dla produktów GRAPHITE PRO na zasadach określonych w poniższym regulaminie.

Informujemy, że o tym, czy możliwość przedłużenia gwarancji oferowana jest według zasad określonych w regulaminie Grupy Topex Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą w Warszawie czy regulaminie GTX Service Sp. Z o. o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, decyduje data zakupu znajdująca się na dowodzie zakupu.

 

REGULAMIN  PRZEDŁUŻANIA GWARANCJI 
UDZIELONEJ NA PRODUKTY OZNACZONE ZNAKIEM TOWAROWYM GRAPHITE PRO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 23.11.2017

(dalej: „Regulamin”)

 GTX Service Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, począwszy od dnia 23.11.2017 roku, oferuje możliwość przedłużenia gwarancji udzielonej przez Grupa Topex Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, na elektronarzędzia marki GRAPHITE PRO, wysokiej jakości profesjonalnych elektronarzędzi,  zgodnie z poniższym REGULAMINEM.

§ 1.

Postanowienia ogólne. Definicje.

  1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a)      GTX – Grupa Topex Sp. z o.o. Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Pograniczna 2/4 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 279074, NIP: 522-020-17-20, będąca gwarantem w Standardowym Okresie Gwarancji, zgodnie z Dokumentem gwarancyjnym;

b)      Organizator – GTX Service Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (02-285 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337383, NIP 5222499250, REGON 016151130, będący gwarantem w Dodatkowym Okresie Gwarancji, odpowiadającym w przypadku gdy sprzedany Produkt nie ma właściwości określonych w Dokumencie gwarancyjnym, zgodnie z Regulaminem;

c)      Dokument gwarancyjny – pisemne oświadczenie GTX, mające formę „Karty Gwarancyjnej”, dołączone do Produktu, określające obowiązki GTX jako gwaranta oraz uprawnienia Kupującego w przypadku gdy sprzedany Produkt nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu;

d)     Kupujący – nabywca Produktu, do którego dołączony został Dokument gwarancyjny;

e)      Okres Gwarancji – okres w jakim Kupujący może zrealizować uprawnienia określone w Dokumencie gwarancyjnym;

f)       Standardowy Okres Gwarancji – okres 36 miesięcy (3 lata) wskazany w Dokumencie gwarancyjnym, na realizację uprawnień Kupującego określonych w Dokumencie gwarancyjnym;

g)      Dodatkowy Okres Gwarancji – okres 24 miesięcy (2 lata), o jaki na podstawie Regulaminu, można przedłużyć Standardowy Okres Gwarancji, na realizację uprawnień Kupującego określonych w Dokumencie gwarancyjnym;

h)      Przedłużony Okres Gwarancji – okres 60 miesięcy (5 lat), na jaki maksymalnie może zostać przedłużony czas realizacji uprawnień Kupującego, określonych w Dokumencie gwarancyjnym (36+24); 

i)        Produkt – elektronarzędzia opatrzone znakiem towarowym „GRAPHITE PRO”, należącym do GTX;

2. Regulamin określa zasady przedłużenia Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres Gwarancji oraz podmiot odpowiedzialny za realizację tych uprawnień w Dodatkowym Okresie Gwarancyjnym. W każdym przypadku Okres Gwarancji nie może być dłuższy niż Przedłużony Okres Gwarancji.

§ 2.
Zasady przedłużenia Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres Gwarancji

2.1.    W celu przedłużenia Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres Gwarancji Kupujący powinien dokonać określonych poniżej czynności we wskazanej poniżej kolejności (co dalej zwane będzie łącznie „Zgłoszeniem”):

a)             dokonanie zakupu Produktu potwierdzonego dowodem w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (dalej: „Zakup Promocyjny”);

b)             dokonanie, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania Zakupu Promocyjnego (data zakupu wskazana na paragonie/fakturze VAT), zgłoszenia chęci przedłużenia Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres Gwarancji,  poprzez:

I) wejście na stronę www.graphitepro.pl, a za jej pośrednictwem rejestrację konta bądź zalogowanie się do już istniejącego konta, na stronie www.gtxservice.pl (dalej: „Strona Internetowa”)
i wypełnienie dostępnego na Stronie Internetowej formularza, w tym podanie:

- imienia, nazwiska, albo firmy i NIP w przypadku przedsiębiorców;

- adresu poczty e-mail;

- daty zakupu;

- numeru katalogowego produktu znajdującego się na opakowaniu (np. 59GP001).

Poniżej przykładowa lokalizacja numeru katalogowego Produktu:

 GRAPHITEPRO1

 

-  numeru seryjnego Produktu.

Poniżej przykładowa lokalizacja nr seryjnego Produktu

 

 GRAPHITEPRO2

 

II)   przesłanie w ramach Zgłoszenia za pośrednictwem Strony Internetowej skanu/zdjęcia paragonu/faktury VAT potwierdzającej dokonanie Zakupu Promocyjnego zgodnie z lit. a) powyżej, z zastrzeżeniem, że skan/zdjęcie powinien być czytelny nie zawierać skreśleń lub przerobień i być przesłany w pliku w formacie .jpg lub .pdf, nie większym niż 5 MB;

III) akceptację Regulaminu, złożenie oświadczenia, że spełnia się wszelkie warunki pozwalające na przedłużenie Standardowego Okresu Gwarancji zgodnie z Regulaminem oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przedłużenia Standardowego Okresu Gwarancji zgodnie z Regulaminem.

2.2.    Zakup promocyjny powinien zostać zgłoszony poprzez formularz rejestracji w czasie nie dłuższym niż wynika to z § 2 pkt. 2.1. lit. b Regulaminu.

2.3.    Wypełnienie formularza informacjami podanymi w § 2 oraz akceptacja Regulaminu skutkuje wygenerowaniem i pojawieniem się na ekranie monitora certyfikatu gwarancji (dalej: „Certyfikat”) dla danego Produktu. Użytkownik ma obowiązek wydrukowania Certyfikatu. Certyfikat należy zachować dla potrzeb realizacji uprawnień wskazanych w Dokumencie gwarancyjnym w Dodatkowym Okresie Gwarancji, zgodnie z treścią § 3 Regulaminu.

2.4.    Uprawnienia  określone w Dokumencie Gwarancyjnym w Dodatkowym Okresie Gwarancji są takie same jak uprawnienia określone w Dokumencie gwarancyjnym w Standardowym Okresie Gwarancji, przy czym podmiotem odpowiedzialnym za realizację uprawnień Kupującego określonych w Dokumencie gwarancyjnym w Dodatkowym Okresie Gwarancji, jest Organizator.

2.5.    Jeżeli na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego widnieje zakup więcej niż jednego Produktu, Kupujący ma prawo do zarejestrowania i otrzymania Dodatkowego Okresu Gwarancji (Certyfikatu) na każdy nabyty Produkt. Warunkiem jednak otrzymania Certyfikatów na wszystkie Produkty z tego samego dowodu zakupu jest przejście procedury rejestracji odrębnie dla każdego Produktu (dokonanie odrębnego Zgłoszenia dla każdego Produktu).

2.6.    Na każdy zgłoszony Produkt można otrzymać tylko
i wyłącznie jedno przedłużenie Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres Gwarancji.

2.7.    Datą wpłynięcia Zgłoszenia jest data dotarcia Zgłoszenia na serwer  Organizatora

§ 3.

Realizacja uprawnień określonych w Dokumencie gwarancyjnym w Dodatkowym Okresie Gwarancji

3.1.    W odpowiedzi na prawidłowe Zgłoszenie Kupującemu zostanie wygenerowany Certyfikat, zgodnie z treścią § 2 ust. 3 Regulaminu.

3.2. Realizacja uprawnień określonych w Dokumencie gwarancyjnym w Dodatkowym Okresie Gwarancji następuje za pośrednictwem punktu sprzedaży, w którym doszło do zakupu Produktu.

3.3     Warunkiem realizacji uprawnień określonych w Dokumencie gwarancyjnym w Dodatkowym Okresie Gwarancji, jest załączenie do reklamowanego  Produktu:

a)      ważnego i prawidłowo wypełnionego Dokumentu gwarancyjnego, dołączonego do Produktu;

b)      Certyfikatu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

c)      dowodu zakupu Produktu lub jego kopii, zgodnych z załączonym, w trakcie rejestracji, do formularza, plikiem (np. kserokopią paragonu bądź faktury VAT).

3.4       Pytania dotyczące realizacji uprawnień określonych w Dokumencie gwarancyjnym można kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected]

§ 4.

Przetwarzanie danych osobowych

4.1     Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupujących jest Organizator –GTX Service Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (02-285 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337383, NIP 5222499250, REGON 016151130.

4.2     Dane osobowe Kupujących będą̨ przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 nr 1182 z poz. zm.). Dane osobowe Kupujących są̨ przetwarzane przez Organizatora
w zakresie związanym z przedłużeniem Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres Gwarancji, w tym wydania Certyfikatu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu lub rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji zgłoszonych przez Kupujących. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem, w szczeólności spółce Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji zgłoszonych przez Kupująccych oraz realizacji obowiązków Organizatora wynikających z Dokumentu gwarancyjnego. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, na warunkach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.

4.3     Podanie danych przez Kupującego ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla przedłużenia Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres Gwarancji. Organizator oświadcza, iż zapewni środki zabezpieczenia wymagane w przepisach o ochronie danych osobowych i aktach wykonawczych.

§ 5.

Postepowanie reklamacyjne co do przebiegu Promocji

5.1     Reklamacje związane z przedłużeniem Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres gwarancji mogą̨ być́ zgłaszane do Organizatora, w formie elektronicznej za pomocą wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres [email protected] albo listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „GRAPHITE PRO 3+2” lub poprzez kontakt z infolinią, pod numerem 22 5730385.

5.2     Reklamacja, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna zawierać́ w szczególności dane Kupującego, datę̨ wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń́ lub niezgodności oraz sformułowanie roszczenia.

5.3     Do złożonej reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący powinien dołączyć́ wszelkie dokumenty będące podstawą reklamacji.

5.4     Po rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo elektronicznej zgodnie ze sposobem złożenia reklamacji,  w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia do Organizatora.

5.5     W sprawach reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący będący konsumentem ma prawo zwracać́ się̨ do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta. Kupujący poza uprawnieniami określonymi w Regulaminie, ma prawo do dochodzenia roszczeń́ przed sądem powszechnym.

§ 6.

Postanowienia końcowe

6.1. Kupujący zobowiązany jest do podania w Zgłoszeniu prawidłowych i prawdziwych danych, informowania Organizatora o zmianie adresu e-mail oraz innych danych lub informacji niezbędnych do przedłużenia Standardowego Okresu Gwarancji.

6.2.    Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Kupujących w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

6.3.    W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6.4.    W zakresie, w jakim Kupujący realizuje uprawnienia wynikające z Dokumentu gwarancyjnego w Dodatkowym Okresie Gwarancji jako przedsiębiorca, odpowiedzialność Organizatora względem przedsiębiorcy ograniczona jest wyłącznie do wysokości rzeczywistej szkody. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem, a przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

 

 

REGULAMIN  PRZEDŁUŻANIA GWARANCJI 
UDZIELONEJ NA PRODUKTY OZNACZONE ZNAKIEM TOWAROWYM GRAPHITE PRO OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 22.11.2017

(dalej: „Regulamin”)

 

Grupa Topex Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, będąca właścicielem marki GRAPHITE PRO, wysokiej jakości profesjonalnych elektronarzędzi, oferuje możliwość przedłużenia gwarancji udzielonej na elektronarzędzia marki GRAPHITE PRO, zgodnie z poniższym REGULAMINEM.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne. Definicje.

  1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a)      Gwarant – Grupa Topex Sp. z o.o. Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Pograniczna 2/4 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 279074, NIP: 522-020-17-20;

b)      Dokument gwarancyjny – pisemne oświadczenie Gwaranta, mające formę „Karty Gwarancyjnej”, dołączone do Produktu, określające obowiązki Gwaranta oraz uprawnienia Kupującego w przypadku gdy sprzedany Produkt nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu;

c)      Kupujący – nabywca Produktu, do którego dołączony został Dokument gwarancyjny;

d)     Okres Gwarancji – okres w jakim Kupujący może zrealizować uprawnienia określone w Dokumencie gwarancyjnym;

e)      Standardowy Okres Gwarancji – okres 36 miesięcy (3 lata) wskazany w Dokumencie gwarancyjnym, na realizację uprawnień Kupującego określonych w Dokumencie gwarancyjnym;

f)       Dodatkowy Okres Gwarancji – okres 24 miesięcy (2 lata), o jaki na podstawie Regulaminu, można przedłużyć Standardowy Okres Gwarancji, na realizację uprawnień Kupującego określonych w Dokumencie gwarancyjnym;

g)      Przedłużony Okres Gwarancji – okres 60 miesięcy (5 lat), na jaki maksymalnie może zostać przedłużony czas realizacji uprawnień Kupującego, określonych w Dokumencie gwarancyjnym (36+24); 

h)      Produkt – elektronarzędzia opatrzone znakiem towarowym „GRAPHITE PRO”, należącym do Gwaranta;

2.Regulamin określa zasady przedłużenia Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres Gwarancji. W każdym przypadku Okres Gwarancji nie może być dłuższy niż Przedłużony Okres Gwarancji. 

§ 2.
Zasady przedłużenia Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres Gwarancji

2.1.    W celu przedłużenia Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres Gwarancji Kupujący powinien dokonać określonych poniżej czynności we wskazanej poniżej kolejności (co dalej zwane będzie łącznie „Zgłoszeniem”):

a)             dokonanie zakupu Produktu potwierdzonego dowodem w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (dalej: „Zakup Promocyjny”);

b)             dokonanie, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania Zakupu Promocyjnego (data zakupu wskazana na paragonie/fakturze VAT), zgłoszenia chęci przedłużenia Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres Gwarancji,  poprzez:

I) wejście na stronę www.graphitepro.pl, a za jej pośrednictwem rejestrację konta bądź zalogowanie się do już istniejącego konta, na stronie www.gtxservice.pl (dalej: „Strona Internetowa”)
i wypełnienie dostępnego na Stronie Internetowej formularza, w tym podanie:

- imienia, nazwiska, albo firmy i NIP w przypadku przedsiębiorców;

- adresu poczty e-mail;

- daty zakupu;

- numeru katalogowego produktu znajdującego się na opakowaniu (np. 59GP001).

Poniżej przykładowa lokalizacja numeru katalogowego Produktu:

 

 GRAPHITEPRO1

 

-  numeru seryjnego Produktu.

Poniżej przykładowa lokalizacja nr seryjnego Produktu

 GRAPHITEPRO2

 

II)   akceptację Regulaminu, złożenie oświadczenia, że spełnia się wszelkie warunki pozwalające na przedłużenie Standardowego Okresu Gwarancji zgodnie z Regulaminem oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przedłużenia Standardowego Okresu Gwarancji zgodnie z Regulaminem.

2.2.    Zakup promocyjny powinien zostać zgłoszony poprzez formularz rejestracji w czasie nie dłuższym niż wynika to z § 2 pkt. 2.1. lit. b Regulaminu.

2.3.    Wypełnienie formularza informacjami podanymi w § 2 oraz akceptacja Regulaminu skutkuje wygenerowaniem i pojawieniem się na ekranie monitora certyfikatu gwarancji (dalej: „Certyfikat”) dla danego Produktu. Użytkownik ma obowiązek zapisania i wydrukowania Certyfikatu. Po zamknięciu okna Certyfikat nie będzie ponownie generowany. Certyfikat należy zachować dla potrzeb realizacji uprawnień wskazanych w Dokumencie gwarancyjnym w Dodatkowym Okresie Gwarancji, zgodnie z treścią § 3 Regulaminu. Certyfikat jest dokumentem, którego okazanie jest konieczne w celu realizacji uprawnień wynikających z Dokumentu gwarancyjnego, w Dodatkowym Okresie Gwarancji.

2.4.    Uprawnienia  określone w Dokumencie Gwarancyjnym w Dodatkowym Okresie Gwarancji są takie same jak uprawnienia określone w Dokumencie Gwarancyjnym w Standardowym Okresie Gwarancji.

2.5.    Jeżeli na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego widnieje zakup więcej niż jednego Produktu, Kupujący ma prawo do zarejestrowania i otrzymania Dodatkowego Okresu Gwarancji (Certyfikatu) na każdy nabyty Produkt. Warunkiem jednak otrzymania Certyfikatów na wszystkie Produkty z tego samego dowodu zakupu jest przejście procedury rejestracji odrębnie dla każdego Produktu (dokonanie odrębnego Zgłoszenia dla każdego Produktu).

2.6.    Na każdy zgłoszony Produkt można otrzymać tylko
i wyłącznie jedno przedłużenie Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres Gwarancji.

2.7.    Datą wpłynięcia Zgłoszenia jest data dotarcia Zgłoszenia na serwer  Gwaranta.

§ 3.

Realizacja uprawnień określonych w Dokumencie gwarancyjnym w Dodatkowym Okresie Gwarancji

3.1.    W odpowiedzi na prawidłowe Zgłoszenie Kupującemu zostanie wygenerowany Certyfikat, zgodnie z treścią § 2 ust. 3 Regulaminu.

3.2. Realizacja uprawnień określonych w Dokumencie gwarancyjnym w Dodatkowym Okresie Gwarancji następuje za pośrednictwem punktu sprzedaży, w którym doszło do zakupu Produktu.

3.3     Warunkiem realizacji uprawnień określonych w Dokumencie gwarancyjnym w Dodatkowym Okresie Gwarancji, jest załączenie do reklamowanego  Produktu:

a)      ważnego i prawidłowo wypełnionego Dokumentu gwarancyjnego, dołączonego do Produktu;

b)      Certyfikatu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

c)      dowodu zakupu Produktu lub jego kopii, zgodnych co do daty zakupu z datą zakupu wskazaną w Certyfikacie.

3.4       Pytania dotyczące realizacji uprawnień określonych w Dokumencie gwarancyjnym można kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected]

§ 4.

Przetwarzanie danych osobowych

4.1     Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupujących jest Gwarant - Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k, z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Pograniczna 2/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 279074, NIP: 522-020-17-20.

4.2     Dane osobowe Kupujących będą̨ przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 nr 1182 z poz. zm.). Dane osobowe Kupujących są̨ przetwarzane przez Gwaranta
w zakresie związanym z przedłużeniem Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres Gwarancji, w tym wydania Certyfikatu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu lub rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji zgłoszonych przez Kupujących. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Gwaranetm, w szczeólności spółce GTX Service Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji zgłoszonych przez Kupująccych oraz realizacji obowiązków Gwaranta wynikających z Dokumentu gwarancyjnego. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, na warunkach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.

4.3     Podanie danych przez Kupującego ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla przedłużenia Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres Gwarancji. Gwarant oświadcza, iż zapewni środki zabezpieczenia wymagane w przepisach o ochronie danych osobowych i aktach wykonawczych.

§ 5.

Postepowanie reklamacyjne co do przebiegu Promocji

5.1     Reklamacje związane z przedłużeniem Standardowego Okresu Gwarancji o Dodatkowy Okres gwarancji mogą̨ być́ zgłaszane do Gwaranta, w formie elektronicznej za pomocą wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres [email protected] albo listem poleconym na adres Gwaranta z dopiskiem „GRAPHITE PRO 3+2” lub poprzez kontakt z infolinią, pod numerem 801886739.

5.2     Reklamacja, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna zawierać́ w szczególności dane Kupującego, datę̨ wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń́ lub niezgodności oraz sformułowanie roszczenia.

5.3     Do złożonej reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący powinien dołączyć́ wszelkie dokumenty będące podstawą reklamacji.

5.4     Po rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo elektronicznej zgodnie ze sposobem złożenia reklamacji,  w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia do Gwaranta.

5.5     W sprawach reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący będący konsumentem ma prawo zwracać́ się̨ do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta. Kupujący poza uprawnieniami określonymi w Regulaminie, ma prawo do dochodzenia roszczeń́ przed sądem powszechnym.

§ 6.

Postanowienia końcowe

6.1. Kupujący zobowiązany jest do podania w Zgłoszeniu prawidłowych i prawdziwych danych, informowania Gwaranta o zmianie adresu e-mail oraz innych danych lub informacji niezbędnych do przedłużenia Standardowego Okresu Gwarancji.

6.2.    Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Kupujących w siedzibie Gwaranta oraz na Stronie Internetowej.

6.3.    W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6.4.    W zakresie, w jakim Kupujący realizuje uprawnienia wynikające z Dokumentu gwarancyjnego w Dodatkowym Okresie Gwarancji jako przedsiębiorca, odpowiedzialność Gwaranta względem przedsiębiorcy ograniczona jest wyłącznie do wysokości rzeczywistej szkody. Wszelkie spory pomiędzy Gwarantem, a przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta.