Regulamin Pakiet Gwarancyjny +1

I. Pakiet Gwarancyjny +1

1.  GTX Service Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000337383, NIP 522-249-92-50, REGON 016151130 (dalej: „GTX Service”), sprzedaje usługę „Pakiet Gwarancyjny+1 ” nabywcy (dalej: „Pakiet Gwarancyjny”), którym może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: „Nabywca”), na warunkach wskazanych w niniejszym dokumencie. Zakres usługi Pakiet Gwarancyjny określony jest w pkt. 3 poniżej. Pakiet Gwarancyjny jest do nabycia w sklepie internetowym GTX Service pod adresem www.gtxservice.pl (dalej: „Sklep”), za wskazana tam cenę. Pakiet Gwarancyjny można nabyć dla urządzeń wskazanych w ofercie Sklepu, dostępnej pod adresem www.gtxservice.pl

2.  Pakiet Gwarancyjny można nabyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia nabycia urządzenia, które ma być objęte Pakietem Gwarancyjnym. Potwierdzeniem nabycia Pakietu Gwarancyjnego jest posiadanie Certyfikatu Pakietu Gwarancyjnego (dalej: „Certyfikat”), wystawionego przez GTX Service. Certyfikat wydawany jest do konkretnie oznaczonego urządzenia, wskazanego w tym Certyfikacie, na podstawie danych z dowodu zakupu tego urządzenia, wskazanych przez Nabywcę. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi z dowodu zakupu urządzenia, wskazanymi przez Nabywcę, a rzeczywistymi danymi, wynikającymi z oryginału dowodu zakupu, przedstawionego przez Nabywcę zgodnie z treścią pkt. III ust. 1 poniżej, GTX Service ma prawo odmówić realizacji usługi Pakiet Gwarancyjny, bez prawa Nabywcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

3.  Przedmiotem usługi Pakietu Gwarancyjnego jest naprawa urządzenia określonego danymi wskazanymi w wystawionym przez GTX Service Certyfikacie.

4.  Usługa Pakiet Gwarancyjny dotyczy napraw wyżej wymienionego urządzenia w okresie wskazanym w Certyfikacie.  

5.  Duplikaty Certyfikatu nie są wydawane.

6.  Zasięg terytorialny usługi Pakietu Gwarancyjnego obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.

7.  Z usługi Pakiet Gwarancyjny Nabywca może skorzystać w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia gwarancji producenta zgodnie z danymi zawartymi w Certyfikacie.

8.  GTX Service zobowiązuje się do wykonania usługi naprawy narzędzia także po upływie okresu wskazanego w Certyfikacie, jeżeli uszkodzenie podlegające naprawie w ramach Pakietu Gwarancyjnego wystąpiło i zostało zgłoszone GTX Service w okresie trwania Pakietu Gwarancyjnego.

 

II. Ograniczenia

1.  Usługa Pakiet Gwarancyjny nie obejmuje:

     - Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania ( np. z niezgodnego z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem, powodującego przeciążenie urządzenia, itp. ), niewłaściwej konserwacji, przechowywania i transportowania

     - Normalnego zużycia części urządzenia, takich jak: uszczelki, paski napędowe, bezpieczniki, żarówki, płyny i środki

     - Uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki

     - Uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania niewłaściwych części, filtrów lub zastosowania niewłaściwych smarów czy olejów, itp.

     - Uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika ( np. uszkodzona obudowa ) 

     - Wad powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego, uderzenia pioruna, pożaru, powodzi, klęsk żywiołowych lub też innych czynników zewnętrznych

     - Normalnego zużycia części urządzenia, takich jak: uszczelki, okładziny ścierne, paski napędowe, bezpieczniki, żarówki, płyny i środki smarujące, ostrza noży, tarcze i brzeszczoty, akumulatory, szczotki węglowe, itp. 

     - Uszkodzeń powstałych na skutek samowolnych napraw wykonywanych przez użytkownika w trakcie trwania okresu Pakietu Gwarancyjnego.

Uwaga! Bez dołączonego dowodu zakupu lub jego kopii i Certyfikatu usługa naprawy w ramach Pakietu Gwarancyjnego nie będzie wykonywana.

Uwaga! Reklamowane urządzenie powinno zostać uprzednio oczyszczone przez osobę zgłaszającą chęć skorzystania z Pakietu Gwarancyjnego. GTX Service może odmówić przyjęcia do naprawy urządzenia nieoczyszczonego lub oczyścić je na koszt zgłaszającego chęć skorzystania z Pakietu Gwarancyjnego.

III. Naprawa

1.  W przypadku wystąpienia niesprawności urządzenia, użytkownik jest zobowiązany do:

     - Powstrzymania się od jego używania

     - Dostarczenia do naprawy kompletnego urządzenia wraz z dowodem jego zakupu i Certyfikatem Pakietu Gwarancyjnego do punktu, w którym nabył usługę Pakiet     Gwarancyjny lub do Serwisu Centralnego GTX Service.

2.  GTX Service nie ma obowiązku dostarczać Nabywcy urządzenia zastępczego na czas naprawy w ramach Pakietu Gwarancyjnego.

3.  Naprawa urządzenia zostanie wykonana w terminie nieprzekraczającym 14 dni ( bez sobót, niedziel i dni świątecznych ) począwszy od daty przyjęcia przez punkt sprzedaży lub Serwis Centralny do naprawy w ramach usługi Pakietu Gwarancyjnego.

4.  Termin naprawy urządzenia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych od producenta.

5.  W przypadku zasadności zgłoszenia urządzenia do naprawy oraz braku możliwość jego naprawy Nabywcy przysługuje prawo do zwrotu gotówki stanowiącej równowartość ceny nabycia Pakietu Gwarancyjnego, wynikającej z dowodu zakupu Pakietu Gwarancyjnego w Sklepie przez Nabywcę.

6.  W przypadku zasadności zgłoszenia urządzenia do naprawy oraz stwierdzeniu nadmiernych kosztów związanych z naprawą tj. stanowiących więcej niż 50% równowartości ceny urządzenia objętego Certyfikatem, wynikającej z dowodu zakupu tego urządzenia, GTX Service ma prawo odmówić naprawy urządzenia, a Nabywcy przysługuje wówczas zwrot gotówki stanowiącej równowartość ceny nabycia Pakietu Gwarancyjnego w Sklepie przez Nabywcę.

7.  W przypadku zasadności zgłoszenia urządzenia do naprawy oraz stwierdzeniu nadmiernych kosztów związanych z naprawą tj. stanowiących więcej niż 50% równowartości ceny urządzenia objętego Certyfikatem, wynikającej z dowodu zakupu tego urządzenia, GTX Service ma prawo odmówić naprawy urządzenia, a Nabywcy przysługuje wówczas zwrot gotówki stanowiącej równowartość ceny nabycia Pakietu Gwarancyjnego w Sklepie przez Nabywcę.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Serwisem Centralnym GTX Service pod numerem telefonu (22) 573-03-85 w dniach pon. – pt., godz. 7:00 – 16:00

Dane kontaktowe Serwisu Centralnego GTX Service:

GTX Service Sp. z o.o. Sp.k. Centralny Serwis

ul. Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa

e-mail: [email protected]

tel. 22 573 03 85

www.gtxservice.pl