Regulamin Usługi Pakiet Serwisowy - Wariant Pełny

REGULAMIN Usługi PAKIET SERWISOWY
WARIANT PEŁNY

I. Pakiet Serwisowy

 1. GTX Service Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000337383, NIP 522-249-92-50, REGON 016151130, nr BDO:  000016616 (dalej: „Usługodawca”), sprzedaje usługę „Pakiet Serwisowy ” nabywcy (dalej: „Pakiet Serwisowy”), którym może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji urządzeń, do których może zostać zakupiony Pakiet Serwisowy (dalej: „Nabywca”), na warunkach wskazanych w niniejszym dokumencie. Zakres usługi Pakiet Serwisowy określony jest w pkt. 3 poniżej. Pakiet Serwisowy jest do nabycia poprzez Strefę B2B na stronie internetowej www.gtxservice.com/strefaB2B (dalej: „Strefa B2B”), za wskazaną tam cenę. Pakiet Serwisowy można nabyć dla urządzeń wskazanych w ofercie GTX Service, dostępnej w ramach Strefy B2B, pod adresem www.gtxservice.com/strefaB2B dalej łącznie „Urządzenia” bądź osobno „Urządzenie”.
 2. Pakiet Serwisowy można nabyć najpóźniej w dniu nabycia Urządzenia, które ma być objęte Pakietem Serwisowym, od Nabywcy. Potwierdzeniem nabycia Pakietu Serwisowego jest posiadanie Certyfikatu Pakietu Serwisowego (dalej: „Certyfikat”), wystawionego przez Usługodawcę i określającego warunki wykonania usług z Pakietu Serwisowego przez użytkownika Urządzenia (dalej: „Użytkownik”), któremu Nabywca sprzedał Pakiet Serwisowy wraz z Urządzeniem w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Certyfikat wydawany jest do konkretnie oznaczonego Urządzenia, wskazanego w tym Certyfikacie, na podstawie danych zawierających: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, marka, model i numer seryjny Urządzenia, wprowadzonych przez Nabywcę w Strefie B2B Usługodawcy, dostępnej pod adresem: www.gtxservice.com/strefaB2B W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi z dowodu zakupu Urządzenia, wskazanymi przez Nabywcę, a rzeczywistymi danymi, wynikającymi z oryginału dowodu zakupu, przedstawionego przez Użytkownika zgodnie z treścią pkt. III ust. 1 poniżej, Usługodawca ma prawo odmówić realizacji usługi Pakiet Serwisowy, bez prawa Nabywcy bądź Użytkownika do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 3. Przedmiotem usługi Pakietu Serwisowego jest naprawa (przywrócenie sprawności) Urządzenia określonego danymi wskazanymi w wystawionym przez Usługodawcę Certyfikacie, bez dodatkowych kosztów po stronie Użytkownika ani Nabywcy, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu oraz udostępnienie urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach na czas naprawy.
 4. Usługa Pakiet Serwisowy dotyczy napraw wyżej wymienionego Urządzenia w okresie wskazanym w Certyfikacie.  
 5. Zasięg terytorialny usługi Pakietu Serwisowego obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Z usługi Pakiet Serwisowy można skorzystać w okresie 48 miesięcy od dnia zakupu Pakietu Serwisowego zgodnie z danymi zawartymi w Certyfikacie.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania usługi naprawy Urządzenia także po upływie okresu wskazanego w Certyfikacie, jeżeli uszkodzenie wystąpiło i zostało zgłoszone Usługodawcy w okresie trwania Pakietu Serwisowego.

 

II. Ograniczenia

 1. Usługa Pakiet Serwisowy Wariant Pełny nie obejmuje:
 • Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania (np. z niezgodnego z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem, powodującego przeciążenie urządzenia, itp.), niewłaściwej konserwacji, przechowywania i transportowania o ile miały wpływ na powstanie uszkodzenia urządzenia objętego Pakietem Serwisowym;
 • Normalnego zużycia części urządzenia, takich jak: ostrza noży, tarcze i brzeszczoty, wiertła, itp.
 • Uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki;
 • Uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania niewłaściwych części, filtrów lub zastosowania niewłaściwych smarów czy olejów, itp. przez Użytkownika bądź na jego zlecenie;
 • Wad powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego, uderzenia pioruna, pożaru, powodzi, klęsk żywiołowych lub też innych czynników zewnętrznych.
 • Uszkodzeń powstałych na skutek samowolnych napraw wykonywanych przez użytkownika w trakcie trwania okresu Pakietu Serwisowego.

2. Bez dołączonego dowodu zakupu Urządzenia lub jego kopii i Certyfikatu, usługa naprawy w ramach Pakietu Serwisowego nie będzie wykonywana, chyba, że dowód zakupu Urządzenia i Certyfikat został wprowadzony do rejestru w Strefie B2B Usługodawcy, dostępnej pod adresem: www.gtxservice.com/strefaB2B. Dowód zakupu Urządzenia dołączany jest raz – albo przy zakupie Urządzenia albo przy realizacji Certyfikatu.

3. Urządzenie powinno zostać uprzednio oczyszczone przez osobę zgłaszającą chęć skorzystania z Pakietu Serwisowego. Usługodawca może odmówić przyjęcia do naprawy Urządzenia nieoczyszczonego lub oczyścić je na koszt zgłaszającego (o ile wcześniej wyraził on na to zgodę).

4. Skorzystanie z naprawy z tytułu Certyfikatu nie wydłuża okresu obowiązywania Certyfikatu.


 

III. Naprawa

 1. Usługa Pakiet Serwisowy Wariant Pełny obejmuje w pierwszych 12 miesiącach od daty nabycia Pakietu uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Użytkownika (np.: zalanie, uszkodzona obudowa). 
 2. Usługa Pakiet Serwisowy Wariant Pełny obejmuje przez okres 48 miesięcy od daty nabycia Pakietu bezpłatną wymianę części Urządzenia, takich jak: uszczelki, okładziny ścierne, paski napędowe, bezpieczniki, żarówki, płyny i środki smarujące, akumulatory, szczotki węglowe, itp. 
 3. W przypadku wystąpienia niesprawności Urządzenia, w okresie ważności Pakietu Serwisowego, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, Usługodawca zobowiązuje się wobec Nabywcy do naprawy Urządzenia, zaś Użytkownik jest zobowiązany do:
 • Powstrzymania się od używania Urządzenia do czasu usunięcia niesprawności przez Usługodawcę;
 • Dostarczenia do naprawy kompletnego Urządzenia wraz z dowodem jego zakupu, chyba że został wcześniej dołączony przy zakupie Certyfikatu i Certyfikatem Pakietu Serwisowego do Nabywcy (sklepu), u którego nabył usługę Pakiet Serwisowy lub bezpośrednio do Serwisu Usługodawcy.

4. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, naprawa Urządzenia zostanie wykonana w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych (bez sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) począwszy od daty przyjęcia Urządzenia, przez Nabywcę (punkt sprzedaży) lub Serwis Usługodawcy, do naprawy w ramach usługi Pakietu Serwisowego

5. Termin naprawy Urządzenia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych od producenta.

6. W przypadkach zasadności zgłoszonej niesprawności Urządzenia do naprawy oraz:

           a. braku możliwości jego naprawy z powodu braku dostępności części zamiennych;

           b. jeżeli koszt naprawy przekroczy wartość Urządzenia;

Usługodawca zastrzega sobie prawo do realizacji naprawy wynikającej z Certyfikatu poprzez zaoferowanie Użytkownikowi innego sprawnego urządzenia o podobnych  parametrach. Uszkodzone Urządzenie zostanie zutylizowane przez Usługodawcę, chyba, że Użytkownik zażąda jego zwrotu.

 

IV. Urządzenie zastępcze

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Nabywcy (w celu przekazania Użytkownikowi) albo bezpośrednio Użytkownikowi, Urządzenie zastępcze o  podobnych  parametrach, na czas naprawy Urządzenia, w ramach Pakietu Serwisowego w Wersji Pełnej, jeśli Użytkownik zgłosi taką potrzebę przy zgłaszaniu skorzystania z Pakietu Serwisowego. Obowiązek dostarczenia Urządzenia zastępczego na czas naprawy nie obejmuje napraw Urządzeń wykonywanych u innych podmiotów niż Usługodawca lub gwarant, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Użytkownikowi przysługuje także prawo otrzymania Urządzenia zastępczego o  podobnych  parametrach w trakcie całego okresu obowiązywania Certyfikatu w przypadku realizacji naprawy gwarancyjnej Urządzenia u gwaranta tj.: podmiotu, który jest zobowiązany do naprawy Urządzenia na podstawie dołączonego do Urządzenia dokumentu gwarancji, z którym Usługodawca zawarł umowę w zakresie naprawy gwarancyjnej Urządzeń (dalej: „Gwarant”). W celu potwierdzenia realizacji takiej naprawy, Użytkownik musi dostarczyć przy zgłoszeniu chęci skorzystania z Pakietu Serwisowego w tym zakresie, dokument potwierdzający zgłoszenie naprawy do Gwaranta wskazujący:
 • numer seryjny Urządzenia,
 • datę zgłoszenia naprawy do Gwaranta.

3. Urządzenie zastępcze o  podobnych  parametrach przekazywane jest Użytkownikowi w użytkowanie na okres trwania naprawy Urządzenia, nie dłużej jednak niż 20 dni roboczych (bez sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

4. Użytkownik jest zobligowany do zwrotu Urządzenia zastępczego do Nabywcy albo bezpośrednio do Usługodawcy (za pośrednictwem automatu Paczkomat), każdorazowo:

             a. w momencie odbioru naprawionego Urządzenia – gdy odbiór odbywa się u Nabywcy,

              b. w ciągu 24 godzin od odbioru naprawionego Urządzenia – gdy odbiór naprawionego Urządzenia odbywa się  bezpośrednio od Usługodawcy za pośrednictwem kuriera albo automatu Paczkomat,

               c. w ciągu 24 godzin od odbioru naprawionego Urządzenia – gdy odbiór odbywa się bezpośrednio od Gwaranta,

                d. po upływie 20 dni roboczych (bez sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania Urządzenia zastępczego.

      5. Urządzanie zastępcze dostarczane i odbierane jest do/od Użytkownika na koszt Usługodawcy.

       6. Zwrot Urządzenia zastępczego poprzez automat Paczkomat odbywa się w oparciu o kod nadania do automatu Paczkomat dostarczony Użytkownikowi wraz z Urządzaniem zastępczym.

        7. Użytkownik ma prawo skorzystać do dziesięciu razy z Urządzenia zastępczego w okresie obowiązywania Pakietu.