Regulamin Usługi Pakiet Serwisowy - Wariant Podstawowy

REGULAMIN Usługi PAKIET SERWISOWY
WARIANT PODSTAWOWY

I. Pakiet Serwisowy

 1. GTX Service Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000337383, NIP 522-249-92-50, REGON 016151130, nr BDO:  000016616 (dalej: „Usługodawca”), sprzedaje usługę „Pakiet Serwisowy ” nabywcy (dalej: „Pakiet Serwisowy”), którym może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji urządzeń, do których może zostać zakupiony Pakiet Serwisowy (dalej: „Nabywca”), na warunkach wskazanych w niniejszym dokumencie. Zakres usługi Pakiet Serwisowy określony jest w pkt. 3 poniżej. Pakiet Serwisowy jest do nabycia poprzez Strefę B2B na stronie internetowej www.gtxservice.com/strefaB2B (dalej: „Strefa B2B”), za wskazaną tam cenę. Pakiet Serwisowy można nabyć dla urządzeń wskazanych w ofercie GTX Service, dostępnej w ramach Strefy B2B, pod adresem www.gtxservice.com/strefaB2B dalej łącznie „Urządzenia” bądź osobno „Urządzenie”.
 2. Pakiet Serwisowy można nabyć najpóźniej w dniu nabycia Urządzenia, które ma być objęte Pakietem Serwisowym, od Nabywcy. Potwierdzeniem nabycia Pakietu Serwisowego jest posiadanie Certyfikatu Pakietu Serwisowego (dalej: „Certyfikat”), wystawionego przez Usługodawcę i określającego warunki wykonania usług z Pakietu Serwisowego przez użytkownika Urządzenia (dalej: „Użytkownik”), któremu Nabywca sprzedał Pakiet Serwisowy wraz z Urządzeniem w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Certyfikat wydawany jest do konkretnie oznaczonego Urządzenia, wskazanego w tym Certyfikacie, na podstawie danych zawierających: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, marka i numer seryjny Urządzenia,  wprowadzonych przez Nabywcę w Strefie B2B Usługodawcy, dostępnej pod adresem: www.gtxservice.com/strefaB2B W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi z dowodu zakupu Urządzenia, wskazanymi przez Nabywcę, a rzeczywistymi danymi, wynikającymi z oryginału dowodu zakupu, przedstawionego przez Użytkownika zgodnie z treścią pkt. III ust. 1 poniżej, Usługodawca ma prawo odmówić realizacji usługi Pakiet Serwisowy, bez prawa Nabywcy bądź Użytkownika do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. [MB1] 
 3. Przedmiotem usługi Pakietu Serwisowego jest naprawa (przywrócenie sprawności) Urządzenia określonego danymi wskazanymi w wystawionym przez Usługodawcę Certyfikacie, bez dodatkowych kosztów po stronie Użytkownika ani Nabywcy, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.
 4. Usługa Pakiet Serwisowy dotyczy napraw wyżej wymienionego Urządzenia w okresie wskazanym w Certyfikacie.  
 5. Zasięg terytorialny usługi Pakietu Serwisowego obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Z usługi Pakiet Serwisowy można skorzystać w okresie 48 miesięcy od dnia zakupu Pakietu Serwisowego zgodnie z danymi zawartymi w Certyfikacie.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania usługi naprawy Urządzenia także po upływie okresu wskazanego w Certyfikacie, jeżeli uszkodzenie wystąpiło i zostało zgłoszone Usługodawcy w okresie trwania Pakietu Serwisowego.

 

II. Ograniczenia

 1. Usługa Pakiet Serwisowy Wariant Podstawowy nie obejmuje:
 • Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania (np. z niezgodnego z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem, powodującego przeciążenie urządzenia, itp.), niewłaściwej konserwacji, przechowywania i transportowania o ile miały wpływ na powstanie uszkodzenia urządzenia objętego Pakietem Serwisowym;
 • Normalnego zużycia części urządzenia, takich jak: uszczelki, okładziny ścierne, paski napędowe, bezpieczniki, żarówki, płyny i środki smarujące, ostrza noży, tarcze i brzeszczoty, akumulatory, szczotki węglowe, itp. 
 • Uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki;
 • Uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania niewłaściwych części, filtrów lub zastosowania niewłaściwych smarów czy olejów, itp. przez Użytkownika bądź na jego zlecenie;
 • Uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika (np.: uszkodzona obudowa); 
 • Wad powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego, uderzenia pioruna, pożaru, powodzi, klęsk żywiołowych lub też innych czynników zewnętrznych;
 • Uszkodzeń powstałych na skutek samowolnych napraw wykonywanych przez użytkownika w trakcie trwania okresu Pakietu Serwisowego.

2. Bez dołączonego dowodu zakupu Urządzenia lub jego kopii i Certyfikatu, usługa naprawy w ramach Pakietu Serwisowego nie będzie wykonywana, chyba, że dowód zakupu Urządzenia oraz Certyfikat został wprowadzony do rejestru w Strefie B2B Usługodawcy, dostępnej pod adresem: www.gtxservice.com/strefaB2B. Dowód zakupu Urządzenia dołączany jest raz – albo przy zakupie Urządzenia albo przy realizacji Certyfikatu.
3. Urządzenie powinno zostać uprzednio oczyszczone przez osobę zgłaszającą chęć skorzystania z Pakietu Serwisowego. Usługodawca może odmówić przyjęcia do naprawy Urządzenia nieoczyszczonego lub oczyścić je na koszt zgłaszającego (o ile wcześniej wyraził on na to zgodę).
4. Skorzystanie z naprawy z tytułu Certyfikatu nie wydłuża okresu obowiązywania Certyfikatu.

III. Naprawa

 1. W przypadku wystąpienia niesprawności Urządzenia, w okresie ważności Pakietu Serwisowego, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, Usługodawca zobowiązuje się wobec Nabywcy do naprawy Urządzenia, zaś Użytkownik jest zobowiązany do:
 • Powstrzymania się od używania Urządzenia do czasu usunięcia niesprawności przez Usługodawcę;
 • Dostarczenia do naprawy kompletnego Urządzenia wraz z dowodem jego zakupu, chyba że został wcześniej dołączony przy zakupie Certyfikatu i Certyfikatem Pakietu Serwisowego do Nabywcy (sklepu), u którego nabył usługę Pakiet Serwisowy lub bezpośrednio do Serwisu Usługodawcy.

2. Usługodawca nie ma obowiązku dostarczać Nabywcy ani Użytkownikowi Urządzenia zastępczego na czas naprawy w ramach Pakietu Serwisowego w Wersji Podstawowej.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, naprawa Urządzenia zostanie wykonana w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych (bez sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) począwszy od daty przyjęcia Urządzenia przez Nabywcę (punkt sprzedaży) lub Serwis Usługodawcy do naprawy, w ramach usługi Pakietu Serwisowego.
4. Termin naprawy Urządzenia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych od producenta.
5. W przypadkach zasadności zgłoszonej niesprawności Urządzenia do naprawy oraz:

                  a. braku możliwości jego naprawy z powodu braku dostępności części zamiennych;

                    b. jeżeli koszt naprawy przekroczy wartość Urządzenia;

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do realizacji naprawy wynikającej z Certyfikatu poprzez zaoferowanie Użytkownikowi innego sprawnego urządzenia o  podobnych  parametrach. Uszkodzone Urządzenie zostanie zutylizowane przez Usługodawcę, chyba, że Użytkownik zażąda jego zwrotu.