REGULAMIN PROMOCJI „GRAPHITE 2+1”

REGULAMIN PROMOCJI  „GRAPHITE 2+1 2017”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.1.  Organizatorem promocji pod nazwą „GRAPHITE 2+1 2017” (dalej: „Promocja”) jest GTX Service Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (02-285 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337383, NIP 5222499250, REGON 016151130 (dalej: „Organizator”). Koszty wynikające z przedłużenia gwarancji, dodatkowo o 1 rok, ponosi Organizator.

1.3.    Promocja zostanie przeprowadzona od dnia 12.06.2017r. do 31.07.2017r.

1.5.    Promocja ma na celu wsparcie sprzedaży produktów wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu (zwanych dalej jako: „Produkty Promocyjne”) i jest skierowana do:

a)  osób fizycznych, które ukończyły 18 lat w chwili dokonywania zgłoszenia, o którym mowa  w pkt 2.1. b) Regulaminu, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)  przedsiębiorców - osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które:

i) zajmują się zarobkowo prowadzeniem działalności usługowej (tj. które w rejestrze REGON wskazują jako przedmiot działalności działalność usługową), w ramach której dokonują zakupu Produktów Promocyjnych, oraz

ii) nie trudnią się prowadzeniem punktu handlowego przedmiotem działalności którego jest sprzedaż detaliczna czy hurtowa Produktów Promocyjnych (dalej: „Sklepy”),

zwanych dalej łącznie „Uczestnikami”.

1.6.  Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś udziałem w Promocji objęte są wyłącznie Zakupy Promocyjne dokonane wyłącznie w punktach handlowych – sklepach (podmioty które w przedmiocie działalności wskazują sprzedaż detaliczną lub hurtową produktów odpowiadających Produktom Promocyjnym).

§ 2.
Warunki uczestnictwa w Promocji, przebieg Promocji

2.1.    Wzięcie udziału w Promocji polega na dokonaniu przez Uczestnika określonych poniżej czynności we wskazanej poniżej kolejności (co dalej zwane będzie łącznie „Zgłoszeniem”):

a)  dokonanie w Okresie Trwania Promocji zakupu Produktu Promocyjnego  spośród wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, potwierdzonego dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (dalej: „Zakup Promocyjny”);

b)  dokonanie, w terminie 31 dni kalendarzowych od dnia dokonania Zakupu Promocyjnego (data zakupu wskazana na paragonie/fakturze VAT), zgłoszenia swojego udziału w Promocji,  poprzez:

i) wejście na stronę www.graphite.pl, a za jej pośrednictwem rejestrację konta bądź zalogowanie się do już istniejącego konta, na stronie www.gtxservice.pl (dalej: „Strona Internetowa”) i wypełnienie dostępnego na Stronie Internetowej formularza, w tym podanie:

- imienia, nazwiska, albo firmy i NIP w przypadku przedsiębiorców;

- adresu poczty e-mail;

- daty zakupu;

- nr telefonu;

- numeru katalogowego Produktu Promocyjnego znajdującego się na opakowaniu (np. 59G321).

Poniżej przykładowa lokalizacja numeru katalogowego produktu MARKI GRAPHITE:

 Foto

-  numeru seryjnego narzędzia.

Foto

Poniżej przykładowa lokalizacja nr seryjnego na elektronarzędziu marki GRAPHITE

Foto

ii)    przesłanie w ramach Zgłoszenia za pośrednictwem Strony Internetowej skanu/zdjęcia paragonu/faktury VAT potwierdzającej dokonanie Zakupu Promocyjnego zgodnie z lit. a) powyżej, z zastrzeżeniem, że skan/zdjęcie powinien być czytelny nie zawierać skreśleń lub przerobień i być przesłany w pliku w formacie .jpg lub .pdf, nie większym niż 5 MB;

iii)   akceptację Regulaminu, złożenie oświadczenia, że spełnia się wszelkie warunki pozwalające na udział w Promocji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Promocji zgodnie z Regulaminem.

2.2.    Zakup promocyjny powinien zostać zgłoszony poprzez formularz rejestracji w czasie nie dłuższym niż wynika to z § 2 pkt. b) jednak nie później niż do 31.08.2017.

2.3.    Wypełnienie formularza informacjami podanymi w § 2 oraz akceptacja Regulaminu promocji skutkuje wygenerowaniem i pojawieniem się na ekranie monitora certyfikatu gwarancji (dalej: „Certyfikat”) dla danego Produktu Promocyjnego. Użytkownik ma obowiązek wydrukowania Certyfikatu. Certyfikat należy zachować dla potrzeb realizacji gwarancji w przedłużonym okresie, zgodnie z treścią § 3 Regulaminu.

2.4.  Certyfikat gwarancji uprawnia do otrzymania dodatkowego roku gwarancji poza standardowym okresem gwarancji, udzielanej przez spółkę Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k, z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Pograniczna 2/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 279074, NIP: 522-020-17-20 (dalej: „GTX”), na okres dwóch lat na elektronarzędzia marki GRAPHITE, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2.5.    Warunki gwarancji w przedłużonym w ramach Promocji okresie, są takie same jak warunki standardowej gwarancji na elektronarzędzia marki GRAPHITE przyznawanej na okres 2 lat od daty zakupu, przez spółkę Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k, z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Pograniczna 2/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 279074, NIP: 522-020-17-20 z zastrzeżeniem treści § 3 Regulaminu. Warunki standardowej gwarancji udzielanej przez GTX w okresie 2 lat, a tym samym warunki gwarancji obowiązujące w przedłużonym zgodnie z Regulaminem okresie gwarancji, określone są w dokumencie załączonym każdorazowo do Produktu Promocyjnego.

2.6.    Gwarantem tj. podmiotem udzielającym gwarancji na Produkty Promocyjne w przedłużonym zgodnie z Regulaminem okresie, jest Organizator tj. GTX Service Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (02-285 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337383, NIP 5222499250, REGON 016151130.

2.7.   Jeżeli na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego widnieje zakup więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, Uczestnik ma prawo do zarejestrowania i otrzymania tylu przedłużonych okresów gwarancji (Certyfikatów) ile elektronarzędzi nabył. Warunkiem jednak otrzymania Certyfikatów na wszystkie Produkty Promocyjne z tego samego dowodu zakupu jest przejście procedury rejestracji odrębnie dla każdego Produktu Promocyjnego (dokonanie odrębnego Zgłoszenia dla każdego Produktu Promocyjnego).

2.8.    Każde zgłoszony Produkt Promocyjny ma możliwość otrzymania tylko i wyłącznie jednorazowego przedłużenia gwarancji na dodatkowe 12 miesięcy.

2.9.    Datą wpłynięcia Zgłoszenia jest data dotarcia Zgłoszenia na serwer  Organizatora.

§ 3.

Warunki przedłużenia gwarancji

3.1.    W odpowiedzi na prawidłowe Zgłoszenie Uczestnikowi zostanie wygenerowany Certyfikat, zgodnie z treścią § 2 ust. 3 Regulaminu.

3.2.  Reklamacja narzędzi z tytułu gwarancji, o ile jest składana w przedłużonym zgodnie z niniejszym Regulaminem okresie, powinna zostać zgłoszona za pośrednictwem punktu sprzedaży, w którym doszło do zakupu towaru.

3.3     Warunkiem realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, w przedłużonym zgodnie z niniejszym Regulaminem okresie, jest załączenie do reklamowanego  urządzenia:

a)      ważnej i wypełnionej oryginalnej Karty Gwarancyjnej, dołączonej do Produktu Promocyjnego;

b)      Certyfikatu gwarancji, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

c)      dowodu zakupu urządzenia lub jego kopii zgodnej z załączonym w trakcie rejestracji do formularza plikiem (np. kserokopii paragonu bądź faktury VAT).

3.4 Pytania dotyczące realizacji uprawnień z tytułu gwarancji można kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected]

§ 4.

Przetwarzanie danych osobowych

 

4.1     Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator - GTX Service Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (02-285 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337383, NIP 5222499250, REGON 016151130.

 

4.2     Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 nr 1182 z poz. zm.). Dane osobowe Uczestników są̨ przetwarzane przez Organizatora w zakresie związanym z przeprowadzeniem Promocji, w tym wydania certyfikatu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu lub rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji zgłoszonych przez Uczestników. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, na warunkach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.

 

4.3     Podanie danych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla udziału w Promocji. Organizator oświadcza, iż zapewni środki zabezpieczenia wymagane w przepisach o ochronie danych osobowych i aktach wykonawczych.

§ 5.

Postepowanie reklamacyjne co do przebiegu Promocji

5.1     Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą̨ być́ zgłaszane do Organizatora w terminie do dnia 30.11.2017 roku, w formie elektronicznej za pomocą wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres [email protected] albo listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Promocja GRAPHITE 2+1 2017” lub poprzez kontakt z infolinią, pod numerem 801886739.

5.2     Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji powinna zawierać́ w szczególności dane Uczestnika, datę̨ wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń́ lub niezgodności oraz sformułowanie roszczenia.

5.3     Do złożonej reklamacji dotyczącej przebiegu Promocji Uczestnik powinien ewentualnie dołączyć́ bądź́ przesłać́ pocztą na adres Organizatora wszelkie dokumenty będące podstawą reklamacji.

5.4     Po rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej przebiegu Promocji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo elektronicznej zgodnie ze sposobem złożenia reklamacji,  w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia do Organizatora.

5.5     W sprawach reklamacji Uczestnik będący konsumentem ma prawo zwracać́ się̨ do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta. Uczestnik poza uprawnieniami określonymi w Regulaminie, ma prawo do dochodzenia roszczeń́ przez sądem powszechnym.

§ 6.

Postanowienia końcowe

6.1. Uczestnik zobowiązany jest do podania w Zgłoszeniu prawidłowych i prawdziwych danych, informowania Organizatora o zmianie adresu e-mail oraz innych danych lub informacji niezbędnych do przedłużenia gwarancji.

6.2.    Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

6.3.    W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6.4.    W zakresie, w jakim w Promocji udział bierze przedsiębiorca, odpowiedzialność Organizatora względem przedsiębiorcy ograniczona jest wyłącznie do wysokości rzeczywistej szkody. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

Załącznik nr 1 do regulaminu promocji “GRAPHITE 2+1 2017”

Produkty Promocyjne, których nabycie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji:

-      wszystkie elektronarzędzia oznaczone znakiem towarowym (logotypem) Graphite, którejgo wzór znajduje się poniżej:

 Foto

Nabycie narzędzi ręcznych, albo innych (np.: spalinowych) chociażby oznaczone były powyższym znakiem towarowym Graphite, nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.