Regulamin Konkursu GTX Service

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu na profilu  www.facebook.com/gtxservice jest GTX Service Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Pogranicznej 2/4.

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

5. Konkurs trwa od 14.09.2018 r. do 20.09.2018 r o godz. 17:00.  W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

 

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

- osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

- osoby posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

- posiadanie statusu fana profilu GTX Service,

- udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook,

- akceptacja postanowień Regulaminu,

- udzielenie odpowiedzi i dołączenie do niej zdjęcia dopasowanego tematycznie do tematyki konkursu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie profilu GTX Service.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem,

c) oświadcza, że jest autorem odpowiedzi konkursowej oraz posiada prawo do rozpowszechniania dołączonego do odpowiedzi zdjęcia.

 

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy skomentować wpis konkursowy, dołączając do niego zdjęcie związane tematycznie z zakupami lub usługami świadczonymi przez GTX Service.

2.Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego GTX Service.

3. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.

4. Konkurs przebiega następująco:

a) Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia od chwili publikacji wpisu w dniu 14.09.2018 roku do godziny 17:00 w dniu 20.09.2018 r.

b) Zwycięzcy zostaną wyłonieni jury w ciągu maks. 7 dni od zakończenia konkursu.

c) Wyniki zostaną ogłoszone na profilu GTX Service w ciągu maks. 7 dni od zakończenia konkursu.

5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu poprzez wiadomość w Messengerze, przy czym dalszy kontakt może być realizowany z wykorzystaniem adresu e-mail, telefonu oraz adresu korespondencyjnego.

 

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są gadżety-niespodzianki marki GTX Service.

2. Jury, w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora, będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Messenger oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

 

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze posiada prawa autorskie majątkowe do tekstów i zdjęć , które zgłasza w komentarzu do posta konkursowego oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie.

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie e-mailowej, pod rygorem nieważności na adres e-mail Organizatora, [email protected]  z tytułem "Reklamacja Facebook”  nie później niż do dnia ogłoszenia wyników konkursu, a w przypadku gdy reklamacja dotyczy wyników – w ciągu 7 dni od ich ogłoszenia.  Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji przekazywane będą drogą e-mailową.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.