Regulamin Konkursu GTX Service 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na profilu  www.facebook.com/gtxservice jest GTX Service Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Pogranicznej 2/4.

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

5. Konkurs trwa od 17.09.2019 r. do 23.09.2019 r o godz. 12:00.  W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

 

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:
- osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
- osoby posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- posiadanie statusu fana profilu GTX Service,
- udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook,
- akceptacja postanowień Regulaminu,
- udzielenie odpowiedzi i dołączenie do niej zdjęcia dopasowanego tematycznie do tematyki konkursu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie profilu GTX Service.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem,
c) oświadcza, że jest autorem odpowiedzi konkursowej oraz posiada prawo do rozpowszechniania dołączonego do odpowiedzi zdjęcia.

 

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy skomentować wpis konkursowy, dołączając do niego zdjęcie związane tematycznie z tematem ekomobilności, w tym szczególnie związane z używaniem elektrycznych pojazdów, takich jak rower elektryczny, deskorolka elektryczna, hulajnoga elektryczna, streetboard lub podobne.

2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego GTX Service.

3. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.

4. Konkurs przebiega następująco:
a)     Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia od chwili publikacji wpisu w dniu 17.09.2019 roku do godziny 12:00 w dniu 23.09.2019 r.
b)     Użytkownicy Facebooka oceniają zdjęcia wybierając opcje: „lubię to” lub „super”.  Za wybór każdej z tych opcji, zdjęciu którego dotyczy reakcja będzie przyznawany jeden punkt. Np. zdjęcie, które otrzyma 5 reakcji „lubię to” oraz 4 reakcje „super” otrzyma w sumie 9 punktów. Inne reakcje, a także komentarze nie będą punktowane.
c)      Zdjęcie uczestnika, która zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma nagrodę główną. Uczestnicy, którzy zajmą kolejno drugie i trzecie miejsce, otrzymają nagrody pocieszenia.
d)     Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu GTX Service w ciągu maks. 3 dni od zakończenia konkursu.

5. W sytuacji, w której dwóch lub więcej uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów, co uniemożliwi określenie zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca wg zasad określonych powyżej, lub z innych powodów wybór zwycięzcy wg powyższych zasad nie będzie możliwy, wówczas Organizator samodzielnie dokona wyboru trzech zwycięskich prac spośród zdjęć z najwyższą punktacją.

6. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu poprzez wiadomość w Messengerze, przy czym dalszy kontakt może być realizowany z wykorzystaniem adresu e-mail, telefonu oraz adresu korespondencyjnego.

 

§4 Nagrody

1. Nagrodą główną jest dowolna darmowa usługa z oferty GTX Service, wybrana przez zwycięzcę z oferty przedstawionej na stronie internetowej https://gtxservice.pl/uslugi.html

2. Nagrodą pocieszenia za zdobycie drugiego miejsca jest kod rabatowy uprawniający do zakupu dowolnej usługi GTX Service z w/w strony internetowej z rabatem wynoszącym 50% ceny.

3. Nagrodą pocieszenia za zdobycie trzeciego miejsca jest kod rabatowy uprawniający do zakupu dowolnej usługi GTX Service z w/w strony internetowej z rabatem wynoszącym 40% ceny.

4. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Messenger oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej zajęcia pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

5. W przypadku, jeśli realizacja usługi w ramach nagrody będzie wymagała dostarczenia produktu przez Laureata do Organizatora (np. urządzenia do regeneracji), koszty transportu ponosi GTX Service.

 

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze posiada prawa autorskie majątkowe do tekstów i zdjęć , które zgłasza w komentarzu do posta konkursowego oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie.

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie e-mailowej, pod rygorem nieważności na adres e-mail Organizatora, [email protected]  z tytułem "Reklamacja Facebook”  nie później niż do dnia ogłoszenia wyników konkursu, a w przypadku gdy reklamacja dotyczy wyników – w ciągu 7 dni od ich ogłoszenia.  Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji przekazywane będą drogą e-mailową.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§7 Ochrona danych osobowych

1. W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych uczestników konkursu zastosowanie ma Polityka Prywatności GTX Service https://gtxservice.pl/polityka-prywatnosci