Regulamin Strefy B2B

.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY B2B - GTX SERVICE SP. Z O.O. SP.K

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z platformy B2B (ang. business-to-business) przeznaczonej do obsługi transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami, zwanej „Strefa B2B GTX Service”, którego właścicielem jest GTX Service Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pogranicznej 2/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000337383, NIP 522-24-99-250, nr BDO:  000016616 (dalej: „GTX Service”).
 2. Strefa B2B działa pod adresem www.gtxservice.com. GTX Service jest uprawniony do zmiany tego adresu, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Strefa B2B GTX Service jest platformą skierowaną do przedsiębiorców współpracujących z GTX Service w zakresie sprzedaży i dostawy produktów i usług z asortymentu GTX Service zwanych dalej „Klientami”, którzy mają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Osoby, które mają dostęp do Strefy B2B GTX Service są nazwane odpowiednio:
  1. "Użytkownikiem Głównym” – którym jest Klient prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą lub osoba upoważniona przez Klienta do pełnienia roli głównego reprezentanta Klienta w Strefie B2B GTX Service. Użytkownik Główny ma dostęp do Strefy B2B GTX Service za pomocą Konta Głównego, o którym mowa w pkt. 6 poniżej
  2. „Użytkownikiem” – którym mogą być pozostali pracownicy Klienta lub inne osoby, którym Użytkownik Główny udzielił prawa do korzystania ze Strefy B2B GTX Service. Użytkownik ma dostęp do Strefy B2B GTX Service za pomocą Subkonta, o którym mowa w pkt. 7 poniżej.
 5. Strefa B2B GTX Service służy do wspomagania i obsługi sprzedaży produktów i usług GTX Service na rzecz Klientów oraz wspomagania i obsługi procesów posprzedażowych w zakresie:
 1. zarządzania danymi Klientów i Użytkowników
 2. sprawdzania warunków handlowych
 3. przeglądania katalogu oferowanych produktów i usług
 4. zamawiania produktów i usług
 5. zgłaszania reklamacji
 6. powiadamiania o statusie zamówień i reklamacji
 7. przeglądania historii złożonych zamówień i reklamacji
 8. udostępniania dokumentów w formie elektronicznej, w tym faktur sprzedaży VAT, faktur korygujących
 9. przeglądania rozliczeń i należności
 10. wyrażania  zgody na wysyłkę faktur i faktur korygujących drogą elektroniczną
 11. informowania o aktualnych wydarzeniach, nowych funkcjonalnościach wprowadzonych do serwisu
 1. Aby otrzymać dostęp do Strefy B2B GTX Service i korzystać z jej funkcjonalności, wymagane jest, aby Klient założył tzw. „Konto Główne”. W tym celu Klient powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: www.gtxservice.com/registration/b2b/create/   Następnie na wskazany przez Klienta adres email, zostanie przesłany link aktywacyjny, za pomocą którego Klient, na podstawie loginu (wskazanego adresu email), samodzielnie będzie mógł wygenerować hasło do Strefy B2B GTX Service, umożliwiające korzystanie ze Strefy B2B GTX Service. Klient w każdej chwili może zrezygnować z dostępu do Strefy B2B GTX Service, zgłaszając w tym celu stosowną prośbę na adres [email protected] .
 1. Użytkownik Główny może zakładać „Subkonta" pozostałym Użytkownikom działającym w imieniu tego samego Klienta. O zakresie funkcjonalności Strefy B2B GTX Service, dostępnej dla Użytkownika z poziomu Subkonta, decyduje Użytkownik Główny.
 2. Osoby i podmioty, którym Użytkownik Główny udzielił prawa do korzystania ze Strefy B2B GTX Service w ramach własnego dostępu do Strefy B2B GTX Service, nie będące Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu, nie nabywają w ten sposób żadnych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, związanych z możliwością bezpośredniej współpracy handlowej z GTX Service, w tym składania we własnym imieniu zamówień na Produkty, Usługi i uczestniczenia w akcjach promocyjnych.
 3. Uchylony
 4. Uchylony

 

REJESTRACJA

11. Niezbędne dane, które trzeba wskazać w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu, aby rozpocząć proces rejestracji to:

a. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zarządzania Kontem Głównym
b. NIP Klienta
c. Nazwa Klienta i forma prawna
d. Imię i nazwisko osoby składającej formularz
e. Adres e-mail, który będzie stanowił login przy logowaniu się do serwisu Strefa B2B GTX Service
f. Telefon komórkowy do kontaktu z Kontem Głównym  
g. Adres odbioru i dostawy Klienta

12. W formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu, Klient  może złożyć oświadczenie w przedmiocie ewentualnych zgód na marketing bezpośredni produktów i usług GTX Service, w tym przesyłanie tzw. newsletterów na wskazane adresy email oraz wykorzystywania w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, o których mowa w art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

13. Pracownik GTX Service może skontaktować się z Klientem, w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej w imieniu Klienta formularz rejestracyjny, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu, jego danych oraz danych Klienta, w szczególności jeżeli są one inne niż te, które widnieją w systemie GTX Service lub właściwym rejestrze/ewidencji przedsiębiorców.

14. W momencie utworzenia Konta Głównego dla Klienta, na adres podany w formularzu, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu, zostanie wysłany e-mail, w którym znajdzie się link pod którym należy samodzielnie nadać hasło do Strefy B2B GTX Service.

15. Uprawnienia do korzystania z funkcjonalności wymienionych w pkt. 5 Regulaminu, nadawane są dla Konta Głównego. Konto Główne może nadać Subkontom dostęp do poszczególnych funkcjonalności.

16. Uprawnienia do korzystania z niektórych funkcjonalności Strefy B2B GTX Service w ramach Subkonta, mogą zostać dodatkowo ograniczone z poziomu Konta Głównego.

17. Uprawnienia o których mowa w pkt. 16 mogą dotyczyć m.in.: zamawiania Produktów i Usług, faktur sprzedaży VAT, faktur korygujących, przeglądania rozliczeń i należności, zgłaszania reklamacji, możliwości przystąpienia do programu Moje GTXy.

18. GTX Service zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dostępu do Strefy B2B GTX Service lub przyznania dostępu w ograniczonym zakresie bez podania przyczyny. Klient ma prawo do dezaktywacji Konta Głównego lub Subkonta. Dezaktywacja Konta Głównego powoduje utratę prawa do korzystania ze Strefy B2B GTX Service (w tym automatyczną dezaktywację Subkont). Dezaktywacja Konta Głównego  lub Subkonta może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości email, zawierającej takie żądanie, przy czym wiadomość taka musi być przesłana z adresu email, wskazanego w formularzu rejestracji, jako właściwego dla Użytkownika Głównego, na adres mailowy: [email protected] Dodatkowo, Subkonto może zostać dezaktywowane przez Użytkownika Głównego bezpośrednio z serwisu gtxservice.com. Dezaktywacja Konta Głównego lub Subkont, a tym samym utrata prawa do korzystania ze Strefy B2B GTX Service, następuje automatycznie w przypadku usunięcia, na wniosek Klienta, Użytkownika Głównego lub Użytkownika, jakichkolwiek danych osobowych podanych w formularzu rejestracji, niezbędnych do prawidłowego korzystania ze Strefy B2B GTX Service. Treść zdania poprzedzającego (utrata uprawnień do korzystania ze Strefy B2B GTX Service) znajduje zastosowanie także w przypadku cofnięcia akceptacji Regulaminu Strefy B2B GTX Service.

CENY

19. Strefa B2B GTX Service daje Klientom dostęp do aktualnego cennika produktów i usług z asortymentu GTX Service (dalej: „Produkty” bądź „Produkt” oraz „Usługi” bądź „Usługa”). Cena podana w Strefie B2B GTX Service przy Produkcie lub Usłudze to cena sprzedaży brutto za jedną jednostkę danego Produktu (jednostka jest określona w katalogu produktów, np. sztuka bądź komplet), wyrażona w złotych polskich (PLN). W Strefie B2B GTX Service dostępne są następujące informacje o cenach Produktów i Usług:
a. „Cena” – występująca na karcie Produktu - to cena brutto sprzedaży Produktu zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem dla Klientów, ustalanym przez GTX Service.
b. „Cena promocyjna” – to Cena cennikowa brutto, uwzględniająca rabat specjalny, obowiązujący zgodnie z datą trwania danej promocji.
c. „Cena hurtowa” oznacza cenę ostateczną dla Klienta. Jest to Cena cennikowa brutto albo Cena promocyjna, uwzględniająca przysługujący Klientowi rabat podstawowy wynikający z indywidualnych ustaleń z GTX Service.

22. Przy sprzedaży promocyjnej, w której przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją.
21. Wszystkie ceny w Strefie B2B GTX Service podane przy Produktach i Usługach nie uwzględniają kosztu transportu zamówionego Produktu.
22. GTX Service ma prawo do zmiany cennika Produktów i Usług, wycofania Produktów bądź Usług z oferty, dodania nowych Produktów bądź Usług do oferty oraz czasowego zablokowania Produktów do sprzedaży będących w ofercie bez podania przyczyny.
23. GTX Service ma prawo do zmiany warunków przeprowadzanych akcji promocyjnych w tym, także prawo do skrócenia okresu trwania promocji na wybrane Produkty i Usługi.

ZAMÓWIENIE

24. Użytkownik i Użytkownik Główny może złożyć zamówienie na Produkty i Usługi, jeżeli ma do tego nadane uprawnienie na swoim Koncie. Zamówienia na Produkty i Usługi składane są przez Klienta albo w jego imieniu i realizowane przez GTX Service na warunkach określonych w Strefie B2B GTX Service w Pulpicie klienta w zakładce Warunki handlowe Zamówień na Produkty i Usługi w ramach Strefy B2B GTX Service, we własnym imieniu nie mogą składać osoby ani podmioty nie będące Klientami, w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Każdy Klient (o ile zostało mu nadane takie uprawnienie na jego Koncie) może składać zamówienia na Produkty i Usługi we własnym imieniu, wyłącznie jednak w ramach własnego dostępu do Strefy B2B GTX Service.
25. Forma płatności za zamówiony Produkt wynika z ustalonych warunków handlowych z Klientem.
26. Użytkownik lub odpowiednio Użytkownik Główny będzie informowany o zmianie statusu zamówienia na Produkt bądź Usługę poprzez wiadomości e-mail wysyłany na adres przypisany do Subkonta bądź Konta Głównego.

Występują poniższe statusy zamówienia na Produkt:

a. „Zarejestrowane” –zamówienie na Produkt zostało wysłane do GTX Service, ale jeszcze nie zostało przyjęte do realizacji przez GTX Service;
b. „Anulowane”- zamówienie na Produkt zostało anulowane z woli Użytkownika, lub odpowiednio Użytkownika Głównego lub w momencie gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn braku Produktu na stanie magazynowym GTX Service lub innej przyczyny;
c. „Oczekuje na nadanie”- zamówienie na Produkt jest skompletowane i czeka na realizację dostawy do Klienta;
d. „W doręczeniu”- zamówiony Produkt został wysłany do Klienta;
e. „Przesyłka doręczona”- zamówiony Produkt został dostarczony do Klienta.

Występują poniższe statusy zamówienia na Usługi:

 a. „Zarejestrowane” –zamówienie na Usługę zostało wysłane do GTX Service, ale jeszcze nie zostało przyjęte do realizacji przez GTX Service;

b.Anulowane- zamówienie na Usługę zostało anulowane z woli Użytkownika, lub odpowiednio Użytkownika Głównego lub w momencie gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane przez GTX Service z innej przyczyny;

c. „W transporcie do serwisu” – przedmiot, na którym ma być wykonana Usługa jest w trakcie dostawy do GTX Service;

d. „Diagnoza”, „Oferta” przedmiot, na którym ma być wykonana Usługa jest w serwisie GTX Service i została wykonana weryfikacja uszkodzeń;

e. „Decyzja” – została podjęta decyzja co do wykonania naprawy przez Klienta lub przez GTX Service;

f. „W transporcie do Klienta” – przedmiot, na którym wykonywana była usługa jest w trakcie dostawy do Klienta;

g. „Zakończono” - przedmiot, na którym wykonywana była usługa został dostarczony do Klienta.

Powyższe statusy na zamówieniu na Produkt Użytkownik lub odpowiednio Użytkownik Główny, będzie mógł przeglądać w Strefie B2B GTX Service w zakładce Zlecenia o ile, Użytkownik lub odpowiednio Użytkownik Główny będzie miał nadane uprawnienie do przeglądania Historii zamówień.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

27. W Strefie B2B dostępność Produktów w magazynie GTX Service, prezentowana jest w następującej skali:

a. „dostępna”,
b. „niedostępna”,
c. „produkt wycofany”

Informacja jest aktualna na moment połączenia z systemem centralnym GTX Service, tj. w nocy dnia poprzedniego.

28. W przypadku braku Produktów na stanie magazynowym GTX Service w ilości wystarczającej do zrealizowania zamówienia na Produkt, Użytkownik będzie informowany o tym przed złożeniem zamówienia na Produkt i będzie miał możliwość wybrania zamiennika, o ile będzie taki dostępny w asortymencie GTX Service. W przypadku braku wyboru przez Klienta zamiennika albo jego braku, zamówienie zostanie automatycznie dostosowane do dostępnej ilości Produktów.

29. Finalny wykaz Produktów i ilości zrealizowanych w ramach zamówienia zostanie potwierdzony po zakończeniu procesu kompletacji zamówienia tj. po wystawieniu dokumentu sprzedaży – faktury VAT. Faktura VAT jest dostępna w Strefie B2B GTX Service.

DOSTAWA PRODUKTÓW

30. GTX Service dostarcza Produkty na adres dostawy, wskazany w zamówieniu na Produkt lub Usługę, o ile jest on zgodny z adresem dostawy wskazanym przez Klienta w Strefie B2B GTX Service przy rejestracji Konta Głównego.
31. Użytkownik Główny ma możliwość zgłoszenia zmiany w adresie dostawy, jeżeli adres w bazie GTX Service nie jest zgodny z aktualnym adresem dostawy drogą elektroniczną na adres: [email protected]. W ten sam sposób można zaktualizować pozostałe dane Klienta. Powyższe zmiany każdorazowo wymagają zatwierdzenia GTX Service.
32. W momencie zmiany adresu siedziby Klienta lub innych danych Klienta, Klient (Użytkownik Główny) jest zobowiązany wysłać droga elektroniczną na adres [email protected] aktualne dokumenty potwierdzające wprowadzone zmiany (odpowiednio wydruk/odpis z KRS albo zaświadczenie z CEIDG (centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), zaświadczenie o nadanym numerze Regon, zaświadczenie o NIP). Brak doręczenia ww. dokumentów potwierdzających dokonane zmiany, w terminie 3 dni roboczych (pn.-pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy) powoduje automatyczne wstrzymanie realizacji zamówień na Produkty i Usługi,  zawieszenie dostępu do Konta Głównego i Subkont.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

33. Na czas realizacji zamówienia na Produkty i Usługi, wskazany w ramach Strefy B2B GTX Service, składa się m.in. czas kompletowania zamówienia na Produkt i czas dostawy Produktu lub czas odbioru produktu, na którym ma być wykonana Usługa, czas wykonania Usługi i czas dostawy produktu, na którym była wykonywana Usługa.

REKLAMACJE

34. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Strefy B2B GTX Service, w tym wszelkie uwagi dotyczące naruszeń Regulaminu, należy zgłaszać na adres email: [email protected], wskazując powód reklamacji.
35. GTX Service w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, o której mowa w ust. 34 powyżej, ustosunkuje się do niej, przesyłając odpowiedź na wskazany w reklamacji adres email lub adres siedziby Klienta.

DANE OSOBOWE

36. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników Głównych serwisu Strefa B2B GTX Service jest GTX Service Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pogranicznej 2/4, 02-285 Warszawa. W przypadku udostępnienia GTX Service danych osobowych przez Klienta, GTX Service będzie  je przetwarzał w celu wskazanym w pkt. 37 poniżej. Klient oświadcza, że jest uprawniony (pozyskał i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawem) do udostępnienia danych osobowych GTX Service.
37. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 36 powyżej przetwarzane są przez GTX Service Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów GTX Service, wymagań przepisów prawa, zgód Użytkowników, których dane osobowe dotyczą oraz do obsługi umów zawartych z Użytkownikami, dla celów:

a. wykonania umowy zawartej uprzednio z Klientem oraz realizacji zamówienia na Produkty i Usługi (w tym wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki Produktów);
b. umożliwienia Klientowi korzystania ze Strefy B2B GTX Service i jej funkcjonalności;
c. marketingowych – tylko w sytuacji wyrażenia przez odpowiednio Użytkownika Głównego albo Użytkownika serwisu Strefa B2B GTX Service odrębnej zgody na takie działania;
d. monitorowania aktywności Użytkownika w naszych serwisach z wykorzystaniem plików cookies (ciasteczek) i innych narzędzi analitycznych;
e. dostarczenia informacji produktowej, zgodnej z zainteresowaniami i potrzebami Użytkownika z wykorzystaniem profilowania na podstawie posiadanych danych Użytkownika w tym plików cookies (ciasteczek) oraz z wykorzystaniem narzędzi analitycznych,
f. prowadzenia badań i analiz statystycznych pod kątem funkcjonalności serwisu i poprawy jego funkcjonowania.

38. W ramach Strefy B2B GTX Service przetwarzamy następujący zakres danych:

 1. dane pozyskane od Użytkownika Głównego i Użytkownika: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, NIP, nazwa firmy.
 2. dane pozyskiwane automatycznie: adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, login do naszego serwisu, adres e-mail,  informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny, historię zakupów, przeglądane i wyszukiwane produkty, numer telefonu, pliki cookie, pliki cookie Flash (znane również jako Flash Local Shared Objects) lub podobne dane dotyczące Strefy B2B GTX Service, w celu zapobiegania oszustwom i w innych celach, informacje o sesji, w tym czasu odpowiedzi strony, błędów pobierania, długości odwiedzin na niektórych stronach, informacji o interakcji strony (takich jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursora myszy), oraz metod używanych do przeglądania strony.  


39. Przetwarzane dane podawane są dobrowolnie lub pozyskiwane automatycznie, jednakże bez ich przetwarzania przez GTX Service nie jest możliwa realizacja celów, o których mowa w pkt. 37 powyżej.

Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą może skontaktować się z GTX w dowolnym czasie w celu realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych:

  1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkownika;
  2. udostępnienia, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu przetwarzanych danych;
  3. bycia zapomnianym
  4. żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli jest to prawnie dopuszczalne;
  5. żądania przeniesienia danych do innego Administratora.

W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi naruszenie praw związanych z ochroną Jego danych osobowych, posiada możliwość zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy.

40. Pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownika oraz przysługującymi w związku z tym prawami Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą prosimy kierować na e-mail: [email protected]. Obsługa zapytań dotyczących danych osobowych jest możliwa wyłącznie dla Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą lub Opiekuna prawnego, po wcześniejszej poprawnej jego identyfikacji na podstawie historii współpracy z GTX Service lub, w przypadku niemożliwości zidentyfikowania z wykorzystaniem tych danych, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskującego. GTX Service wdrożył odpowiednie procedury i rozwiązania techniczne, zgodne z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Stosowane procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne  mają na celu zabezpieczyć przetwarzane przez GTX Service danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, ich utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym udostępnieniem.
41. W ramach swojej działalności GTX Service współpracuje z dostawcami zewnętrznymi, którzy wspierają GTX Service przy obsłudze sprzedaży produktów i usług na rzecz Klientów oraz realizacji zadań koniecznych do funkcjonowania GTX Service i mogą w tym celu przetwarzać dane osobowe w imieniu GTX Service - na przykład: utrzymanie oprogramowania, poczta elektroniczna, usługi kurierskie, zarządzanie bazą danych, obsługa newsletterów, hosting stron, przetwarzanie płatności, dostawcy narzędzi komunikacyjnych, dostawcy systemów informatycznych (księgowego, CRM, ERP), analityka internetowa, niszczenie dokumentów. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych dostawców, GTX Service ujawnia jedynie dane osobowe, które są niezbędne do dostarczenia usługi. Dostawcy GTX Service zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych. Zewnętrzni dostawcy usług związani są klauzulą poufności i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie z GTX Service.
42. Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od celu ich przetwarzania:

a. W przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy, przez czas jej obowiązywania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
b. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika do czasu jej odwołania;
c. Dane przetwarzane w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu GTX Service przez czas jego trwania;
d. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego przez czas wniesienia sprzeciwu Użytkownika;
e. Dane przetwarzane w wyniku obowiązków prawnych GTX Service przez czas wynikający z odpowiednich przepisów.

43. GTX Service oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

44. GTX Service oświadcza, że stosowane przez niego automatyczne przetwarzanie danych w ramach korzystania z serwisów GTX Service (w tym profilowanie) nie wywołuje wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych oraz nie wpływa istotnie na sytuację Użytkownika.

45. GTX Service zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych Użytkownika stronom trzecim, poza sytuacją, gdy jest do tego zobowiązany przepisami prawa, na przykład na mocy orzeczenia sądowego, w celu zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika.

46. GTX Service informuje, że po opuszczeniu serwisów udostępnianych przez GTX Service lub po przekierowaniu na witrynę lub aplikację strony trzeciej, nie obowiązują powyższe zasady przetwarzania danych osobowych oraz warunki korzystania z serwisów GTX Service. GTX Service zaleca zapoznanie się z regulaminami i politykami prywatności stron trzecich, aby dowiedzieć się, w jaki sposób dane są obsługiwane przez tych dostawców.

PRAWA AUTORSKIE

47. Zdjęcia oraz opisy Produktów mają charakter poglądowy i mogą się różnic od rzeczywistego wyglądu Produktu.
48. Wszelkie prawa autorskie do zdjęć, opisów oraz innych materiałów umieszczonych w ramach Strefy B2B GTX Service są zastrzeżone na rzecz GTX Service. Jakiekolwiek ich kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz korzystanie z nich bez zgody GTX Service jest zabronione.
49. Wszelkie oznaczenia Produktów prezentowanych w Strefie B2B Service są zarejestrowanymi znakami towarowymi, korzystanie z nich bez zgody GTX Service jest zabronione.
50. Klient przyjmuje do wiadomości, że:

a. nie ma prawa do dokonywania opracowań pobranych materiałów, w szczególności nie może modyfikować ich treści, formy ani kolorystyki;
b. wszystkie materiały, o których mowa w pkt. 5, 50 Regulaminu podlegają ochronie prawnej, a ich bezprawne wykorzystanie spowoduje zastosowanie przez GTX Service odpowiednich środków ochrony prawnej, przewidzianych właściwymi przepisami prawa.

WYMAGANIA TECHNICZNE

51. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strefy B2B GTX Service:

  1. Komputer lub urządzenie mobilne musi być podłączone do Internetu
  2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami przeglądarki Chrome oraz Firefox, Opera i Safari. GTX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody powstałe na skutek stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu.
  3. Włączona obsługa plików cookies oraz włączona obsługa JavaScript.
  4. Serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości ekranu minimum 1200x874.


Przeglądarki internetowe ulegają ciągłym zmianom, są ulepszane, a ich zabezpieczenia są coraz doskonalsze. Dlatego zalecamy regularne zabezpieczanie swojego oprogramowania, w tym systemu operacyjnego i przeglądarki. Kluczowe znaczenie ma instalacja aktualnych poprawek publikowanych najczęściej na stronach producentów danego oprogramowania. Zabezpieczają one przed wykorzystaniem przeglądarki bez wiedzy użytkownika i w sposób potencjalnie niebezpieczny. Polecamy regularne odwiedzanie stron poświęconych bezpieczeństwu poszczególnych przeglądarek i korzystanie z zawartych tam wskazówek. 

Do odtwarzania filmów zamieszczonych w Strefie B2B GTX Service rekomendujemy korzystanie z odtwarzacza VLC, który można pobrać pod adresem: http://www.videolan.org/vlc/ Należy zachować ostrożność podczas instalowania odtwarzaczy, kodeków, które można znaleźć w Internecie, zwłaszcza niektórych z darmowych zestawów kodeków. Niektóre ze składników tych kodeków mogą powodować poważne problemy z odtwarzaniem multimediów, mogą również doprowadzić do uszkodzenia systemu operacyjnego i utrudnienie uzyskania pomocy technicznej w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów z odtwarzaniem. 

Zalecamy instalację odtwarzaczy, kodeków, filtrów i wtyczek jedynie z wiarygodnych, autoryzowanych źródeł, takich jak strony oficjalnego dostawcy. Nawet wtedy, należy zachować ostrożność. Przed ich zainstalowaniem należy ustawić punkt przywracania systemu. Punkt przywracania pozwala na powrót do oryginalnej konfiguracji systemu, jeśli to będzie konieczne. 

GTX Service nie odpowiada za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody powstałe w wyniku instalacji lub użytkowania odtwarzacza VLC lub jakiegokolwiek innego oprogramowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

52. GTX Service zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od dnia umieszczenia w Strefie B2B GTX Service. Klient będzie uprawniony do korzystania ze Strefy B2B GTX Service po zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu.
53. Kontakt z GTX Service w sprawach związanych ze Strefą B2B GTX Service jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu: +4823645350.
54.Zakazuje się dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
55. Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://gtxservice.com/pl/regulamin-strefyb2b .